Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-05-28)   ES-SYSTEM

Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za I kwartał 2019 r.

Grupa ES-SYSTEM opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. Firma odnotowała rekordowy poziom przychodów w I kwartale – dwucyfrowy wzrost sprzedaży w kraju i zagranicą, skokowy wzrost zysków przy spadku kosztów oraz perspektywy dalszego kilkuprocentowego wzrostu sprzedaży w II kwartale br.

 


 
 
Bieżący rok rozpoczęliśmy dwucyfrowym wzrostem sprzedaży w kraju i zagranicą, co przełożyło się na rekordowy w I kwartale poziom przychodów w wysokości 52 mln zł. Wzrost przychodów, przy jednoczesnym spadku kosztów operacyjnych przekłada się na kilkunastokrotny wzrost zysku operacyjnego. W oparciu o bieżący portfel zleceń spodziewamy się kilkuprocentowych wzrostów przychodów w kolejnym kwartale 2019 r. – komentuje Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.


 
W mln zł 1 Q 2019 1 Q 2018 Zmiana %
   Przychody ze sprzedaży 51,8 41,7 24,2%
   Sprzedaż w kraju 40,4 33,4 21,1%
   Sprzedaż za granicą 11,4 8,3 36,5%
   EBIT 2,8 0,2 1405,3%
   Rentowność operacyjna EBIT 5,4% 0,4%  
   Zysk netto 2,7 0,36 640,8%
   Rentowność sprzedaży netto (zysku) 5,1% 0,9%  

 

Początek roku z rekordowym poziomem przychodów przy dwucyfrowych wzrostach sprzedaży
 
W I kwartale 2019 r. ES-SYSTEM wypracował przychody na poziomie 51,8 mln zł, tj. 24,2% wzrostu r/r, pochodna wzrostu sprzedaży krajowej i zagranicznej. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 19,9 mln zł, tj. 16,7% wzrostu r/r. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w I kwartale 2019 r. wyniosła 38,4% i była niższa niż w analogicznym okresie 2018 r. o 2,5 p.p.
 
 
Ponad 20% wzrostu sprzedaży przy dobrej koniunkturze na rynku w Polsce
 
W I kwartale 2019 r. spółka zanotowała sprzedaż krajową na poziomie 40,4 mln zł, tj. wzrost o 21,1% r/r, pochodna dobrej koniunktury na rynku budowlanym w Polsce oraz rozbudowanego portfela zleceń po przesunięciach projektów z końca 2018 r. W omawianym okresie wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich segmentach działalności: oświetlenia przemysłowego (o 34,6% r/r), awaryjnego (o 21,5% r/r) oraz w segmencie sterowania (o 158% r/r), a także w segmencie oświetlenia architektonicznego (o 1% r/r) i zewnętrznego (o 2,2% r/r).
 
W związku z wyzwaniami klimatycznymi, w ostatnich latach rośnie zainteresowanie inwestycjami w inteligentne systemy oświetleniowe, które przyczyniają się do oszczędności energii nawet do 80%. Grupa planuje dalszy rozwój efektywności opraw na bazie LED wraz z zaawansowanymi systemami sterowania, które pozwalają znacznie ograniczyć zużycie energii – mówi Prezes Gawrylak.
 
W I kwartale br. zakończono lub kontynuowano realizację następujących inwestycji:
 • Centrum Edukacji Medialnej – Warszawa
 • Teatr Współczesny – Wrocław
 • Biurowiec Ogrodowa – Łódź
 • Zakłady Produkcyjne Velux – Namysłów i Gniezno
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Wrocław
 • MOGILSKA Office – Kraków
 • Linia kolejowa nr 7 Pilawa-Otwock
 
Sprzedaż zagraniczna rośnie dwucyfrowo
 
Sprzedaż zagraniczna ES-SYSTEM w I kwartale br. ukształtowała się na poziomie 11,4 mln zł, tj. wzrost o 36,5% r/r. Jest to wynik m.in. finalizacji w br. projektów przesuniętych z końca 2018 r. oraz nowo pozyskanych projektów. Kluczowymi rynkami zagranicznymi pozostają rynki Unii Europejskiej oraz Azja i Bliski Wschód. W omawianym okresie Spółka wykazała 46% wzrost sprzedaży na rynkach UE, do poziomu 8,1 mln zł z 5,6 mln zł w analogicznym okresie 2018 r.
 
W I kwartale br. zakończono lub kontynuowano realizację następujących inwestycji zagranicznych:
 • Cmentarz podziemny – Jerozolima, Izrael
 • London Empire House (ośw. awaryjne) – Londyn, Wielka Brytania
 • Aljaied Facory Misurata – Libia
 • Galeria handlowa SUN PLAZA – Bukareszt, Rumunia
 
 
LED-y filarem rozwoju Grupy
 
W I kwartale 2019 r. sprzedaż rozwiązań LED-owych wzrosła o 29% r/r, do poziomu 42 mln zł. Udział LED w całości sprzedaży wyniósł 81,1% wobec 78,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 
W I kwartale 2019 r. sprzedaż rozwiązań LED na rynku krajowym wyniosła 32,2 mln zł, tj. wzrost o 25% r/r, a udział oświetlenia LED w całości sprzedaży krajowej stanowił 79,7%, wobec 77,1% w I kwartale 2018 r. Sprzedaż eksportowa rozwiązań LED wyniosła 9,8 mln zł, tj. 45% wzrostu r/r, a udział oświetlenia LED w całości sprzedaży eksportowej stanowił 86,7%, wobec 81,7% w I kwartale 2018 r.
 
 
Zyski w górę dzięki wyższej sprzedaży w kraju i zagranicą oraz nieznacznym spadkom kosztów operacyjnych
 
W I kwartale 2019 r. EBIT ukształtował się na poziomie 2,8 mln zł, co oznacza wzrost o 1405,3% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. To efekt wzrostu sprzedaży, przy nieznacznym spadku kosztów operacyjnych do poziomu 17 mln zł, tj. o 1,2% r/r. Marża operacyjna w I kwartale 2019 r. wyniosła 5,4% w porównaniu do 0,4% w analogicznym okresie 2018 r. tj. zmiana o 5 p.p.
 
Strata na pozostałej działalności operacyjnej ukształtowała się na poziomie 50 tys. zł - pochodna odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości zapasów oraz kosztów likwidacji towarów i materiałów. Na działalności finansowej Grupa odnotowała stratę w wysokości 0,14 mln zł, efekt kosztów z tytułu leasingu, a także straty z tytułu różnic kursowych. W I kwartale 2019 r. Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 2,66 mln zł wobec 0,36 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. wzrost o 640,8% r/r.
 
Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 21,6 mln zł, co oznacza 23,3% spadku r/r. Pochodna, miedzy innymi, mniejszych przepływów operacyjnych przy wzroście stanu należności krótkoterminowych o 8,1 mln zł, wobec 8,3 mln zł spadku w analogicznym okresie 2018 r., w związku z opóźnieniami realizacji części projektów na przełomie roku, a zatem stosunkowo niskimi przychodami w IV kwartale 2018 r.
 
 
Perspektywy wyników w 2019 r.
 
Biorąc pod uwagę dobrą koniunkturę na rynku krajowym, wyniki I kwartału br. i wielkość portfela zamówień, Zarząd spodziewa się zwiększenia liczby projektów realizowanych przez Spółkę oraz utrzymania tendencji wzrostowej w sprzedaży Grupy. W sprzedaży krajowej w II kw. 2019 r. Zarząd spodziewa się wzrostu przychodów o kilka procent w stosunku do II kwartału 2018 r. W sprzedaży zagranicznej oczekiwany jest co najmniej kilkuprocentowy wzrost sprzedaży względem II kwartału 2018 r.
 
Dzięki działaniom spółki ES-SYSTEM UK Ltd. spodziewane są również kolejne realizacje w Wielkiej Brytanii. W 2019 r. Zarząd planuje dalszy rozwój sprzedaży na dotychczasowych rynkach zagranicznych.
 
Łączna wartość inwestycji w 2019 r. jest planowana na poziomie 8 mln zł i dotyczy przed wszystkim nakładów w zakładach produkcyjnych. W ramach inwestycji Grupa planuje zakup nowych maszyn i urządzeń.
 
Źródło: ES-SYSTEM
 

Komentarze:


Advertisement