Regulamin korzystania z wortalu LIGHTING.PL
 

§ 1. Definicje

 1. Wortal –internetowy serwis informacyjny LIGHTING.PL udostępnianego w domenie internetowej www.lighting.pl.

 2. Administrator wortalu (w skrócie administrator) – firma WIBO Marek Kołakowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 27/159, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 8705, numer identyfikacji podatkowej NIP 118-060-43-77, numer Regon 016203618, będąca właścicielem wortalu.

 3. Użytkownik wortalu (w skrócie użytkownik) – wszystkie osoby fizyczne lub prawne, krajowe lub zagraniczne, które przez akceptację niniejszego regulaminu i rejestrację zakończoną założeniem konta użytkownika uzyskują dostęp do usług oferowanych przez administratora w ramach wortalu.

 4. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu konta użytkownika, wykonywana przy wykorzystaniu dedykowanej strony internetowej wortalu, umożliwiająca uzyskanie dostępu do usług świadczonych przez wortal.

 5. Konto Użytkownika – wpis elektroniczny w bazie danych wortalu, potwierdzający poprawne zarejestrowanie użytkownika, umożliwiający dostęp do usług świadczonych przez wortal wyłącznie po skutecznym zalogowaniu do konta wymagającym każdorazowo podania loginu i hasła. Wpis ten może zawierać także inne informacje o użytkowniku stosownie do wymagań ustanowionych przez administratora wortalu.

 6. Login – unikalny ciąg znaków w postaci liter, cyfr lub innych znaków klawiaturowych, stanowiący nazwę użytkownika, ustalony przez niego podczas rejestracji w wortalu.

 7. Hasło – unikalny ciąg znaków w postaci liter, cyfr lub innych znaków klawiaturowych, stanowiący hasło dostępu do konta użytkownika, ustalony przez użytkownika podczas rejestracji w wortalu i znany jedynie jemu.

 8. Adres e-mail użytkownika – adres poczty elektronicznej w wyłącznej dyspozycji użytkownika, podany przez niego podczas rejestracji w wortalu, konieczny do dokonania autoryzacji zarejestrowania konta użytkownika.

 9. Usługi – usługi świadczone w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (usługa na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).

 10. Newsletter – elektroniczny biuletyn informacyjny wysyłany do użytkowników, zawierający przegląd treści ukazujących się w wortalu lub treści zlecone do wysyłki w formie newslettera przez zleceniodawców wortalu, np. ofert promocyjnych i reklamowych.

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z wortalu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych w nim użytkowników.

 2. Rejestracja użytkownika w wortalu oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich warunków regulaminu, zobowiązanie użytkownika do przestrzegania jego postanowień i jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy użytkownikiem i administratorem, której przedmiotem jest świadczenie przez administratora usług określonych w regulaminie.

 3. Regulamin obowiązuje od chwili jego akceptacji w trakcie rejestracji konta użytkownika do chwili rozwiązania umowy przez użytkownika lub administratora.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania uzasadnienia.

 5. Administrator ma obowiązek opublikowania zmienionego regulaminu w wortalu i zawiadomienia o tym użytkownika za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres podany w procesie rejestracji konta użytkownika.

 6. Jeśli w okresie 7 dni od dokonania zmian i wysłania e-maila z informacją o nich, użytkownik nie dokona likwidacji swojego konta, będzie to oznaczało, że wyraża akceptację dla zmian wprowadzonych w regulaminie. Korzystanie przez użytkownika z usług wortalu w okresie tych 7 dni oznacza również akceptację zmian w regulaminie.

 

 

§ 3. Rejestracja konta użytkownika

 1. Rejestracja polega na założeniu konta użytkownika. Jest wykonywana przy wykorzystaniu internetowego formularza udostępnianego na dedykowanej strony internetowej wortalu.

 2. W pierwszym etapie rejestracja wymaga podania loginu, hasła, adresu e-mail użytkownika oraz innych informacji o użytkowniku stosownie do wymagań ustanowionych przez administratora wortalu.

 3. W drugim etapie rejestracji wymagane jest aktywacja konta użytkownika przez wykonanie czynności potwierdzających prawdziwość i sprawne funkcjonowanie adresu e-mail użytkownika podanego w procesie rejestracji. Rodzaj tych czynności i instrukcja ich wykonania opisana jest w mailu wysyłanym automatycznie na adres e-mail podany w trakcie pierwszego etapu rejestracji.

 4. W przypadku podania nieprawdziwego adresu e-mail użytkownika lub niewykonania czynności opisanych w mailu weryfikującym, konto użytkownika nie zostanie aktywowane.

 5. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych lub wyrejestrowania się jednoznacznego z usunięciem konta użytkownika, po zalogowaniu do konta i wybraniu odpowiednich opcji.

 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i hasła. Użytkownik ma obowiązek przechowywać te dane w sposób bezpieczny, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W razie podejrzenia, że login i hasło użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia administratora o tym fakcie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ujawnienia hasła i loginu osobom trzecim przez użytkownika lub wejścia osób nieuprawnionych w posiadanie tych danych w inny sposób niezależny od administratora.

 7. Niedozwolone jest udostępniania konta użytkownika innym osobom fizycznym lub prawnym, a także korzystania z kont należących do innych osób.

 8. Rejestracja i uzyskanie dostępu do konta użytkownika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody i zawarciem umowy pomiędzy administratorem i użytkownikiem na świadczenie przez wortal usług bezpłatnych.

 9. Umowa na świadczenie usług bezpłatnych zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 10. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie przez wortal usług bezpłatnych bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

 11. Użytkownik rozwiązuje umowę przez wyrejestrowanie jednoznaczne z usunięciem konta użytkownika.

 12. Administrator rozwiązuje umowę przez usunięcie konta użytkownika.

 13. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez powiadomienia i podania przyczyny, szczególnie w przypadku gdy działania użytkownika  zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym regulaminem lub szkodliwe dla wortalu.

 

 

§ 4. Usługi bezpłatne

 1. Zarejestrowanym użytkownikom świadczone są następujące usługi bezpłatne:

  1. możliwość samodzielnego dodawania komentarzy do niektórych treści publikowanych w wortalu, po poprawnym zalogowaniu się do swojego konta użytkownika,

  2. otrzymywanie elektronicznego newslettera wortalu wysyłanego na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji,

  3. wpis do katalogu stron www dokonywany przez administratora na życzenie użytkownika,

  4. bezpłatny wpis podstawowy do katalogu firm dokonywany przez administratora na życzenie użytkownika,

  5. bezpłatny wpis do katalogu importerów dokonywany przez administratora na życzenie użytkownika.

 

 

§ 5. Usługi płatne

 1. Niniejszy regulamin nie dotyczy usług płatnych świadczonych przez wortal. Zakres i ceny usług płatnych podane są w ofercie udostępnianej przez wortal, a ich świadczenie regulują właściwe przepisy handlowe i podatkowe.

 

 

§ 6. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zarejestrowany w wortalu ma prawo do korzystania z bezpłatnych usług świadczonych przez wortal wymienionych w § 4.

 2. Użytkownik nie może rejestrować konta użytkownika z loginem (nazwą użytkownika) stanowiącym w całości lub w części słowa uznawane za wulgarne lub obraźliwe, reklamę firmy i produktu lub adres internetowej strony www.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania niniejszego regulaminu,
 2. korzystania z wortalu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,
 3. korzystania z wortalu w sposób nie zakłócający jego działania, w szczególności przez korzystanie z niego za pomocą oprogramowania niebędącego zwykłą przeglądarką internetową lub użycie szkodliwego oprogramowania komputerowego lub urządzeń,
 4. niepodejmowania działań polegających na:
- korzystaniu z kont innych użytkowników,
- udostępniania swojego konta innym użytkownikom,
- czynności informatycznych i innych mających na celu uzyskanie loginów i haseł innych użytkowników,
 1. nieumieszczania w wortalu, w szczególności w komentarzach dodawanych samodzielnie do niektórych treści publikowanych w wortalu:
 • informacji i ofert handlowych,
 • treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa osób trzecich, treści nieprawdziwych, obraźliwych, wulgarnych, o charakterze erotycznym, nawołujących do przemocy, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrego wychowania oraz treści mogących szkodzić dobrej reputacji wortalu w inny sposób,

   

 1. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wobec administratora z tytułu naruszenia praw autorskich w wyniku umieszczenia przez użytkownika treści naruszających takie prawa, użytkownik zobowiązuje się przyjąć na siebie odpowiedzialność z tego tytułu i zwolnić z niej administratora wortalu.

 2. Użytkownik zamieszczający w wortalu treści samodzielnie lub za pośrednictwem administratora wyraża zgodę na publiczny wgląd w te treści, w szczególności przez administratora, innych użytkowników wortalu i wszystkich internautów.

 

 

§ 7. Prawa i obowiązki wortalu

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania z wortalu przez użytkownika w sposób sprzeczny z prawem,
 2. szkody wynikające z udostępnienia osobom trzecim przez użytkownika jego indywidualnego loginu i hasła.
 1. W przypadku naruszenia przez użytkownika obowiązków wynikających z treści § 6 administrator wortalu ma prawo do niezwłocznego:

 1. usunięcia treści niezgodnych z regulaminem zamieszczonych przez użytkownika,
 2. usunięcia konta użytkownika równoznacznego z rozwiązaniem umowy na świadczenie usług bezpłatnych.
 1. Administrator wortalu zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści publikowanych przez użytkowników, co do których nabierze podejrzeń, że naruszają prawo i obowiązujące przepisy.

 2. Administrator wortalu zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom, na adresy e-mail podane przez nich w procesie rejestracji, newslettera oraz informacji dotyczących funkcjonowania wortalu.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do wortalu ze względów technicznych i jednocześnie zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby przerwy te były jak najkrótsze.

 

 

§ 8. Polityka prywatności

 1. Administrator i wortal nie zbiera danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm. ).

 2. Adresy e-mail podawane są w procesie rejestracji kont użytkowników wyłącznie na potrzeby administratora, w celu wysyłania e-maila służącego do aktywacji konta użytkownika, newslettera oraz informacji dotyczących funkcjonowania wortalu.

 3. Inne dane oprócz loginu, hasła i adresu e-mail, wymagane w procesie rejestracji konta, przekazywane są wyłącznie na użytek wortalu, w szczególności w celu badania profilu jego użytkowników.

 4. Wortal używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz badania ogólnych statystyk odwiedzin. Korzystanie z wortalu bez dokonania w przeglądarce internetowej ustawień wyłączających mechanizm cookies oznacza, że będą pliki te będą umieszczane na komputerze użytkownika, a użytkownik jest tego świadom i wyraża na to zgodę.