Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-06-03)   ES-SYSTEM

Akcjonariusze ES-SYSTEM rozważają pozyskanie inwestora

Zarząd spółki ES-SYSTEM S.A. poinformował, że w dniu 28 maja 2019 r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki – Augusta Investment sp. z o.o., Bowen Investments S.a.r.l., Marty Pilszczek oraz Wysocki spółki jawnej informację, iż wymienieni Akcjonariusze podjęli decyzję o wdrożeniu procesu przeglądu opcji strategicznych i o zamiarze skontaktowania się z wybranymi podmiotami w związku z tym przeglądem.

 


W ramach przeglądu opcji strategicznych Akcjonariusze zamierzają dokonać oceny uwarunkowań rynkowych i form możliwej współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Wśród rozważanych potencjalnych opcji strategicznych znajduje się, ale nie wyłącznie, pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego zainteresowanego nabyciem akcji, zawarcie aliansów strategicznych oraz inne, które pojawić się mogą w toku realizacji procesu, włączając w to również, w razie potrzeby, wycofanie Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Przegląd opcji strategicznych może skutkować podjęciem i przeprowadzeniem różnego rodzaju działań i transakcji, w tym o charakterze korporacyjnym. Niemniej, może on również zakończyć się decyzją o niepodejmowaniu żadnych działań lub niedokonywaniu żadnych transakcji.

Według Akcjonariuszy przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, którym jest rozwój Grupy, prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Spółki. W tym zakresie Zarząd Spółki deklaruje wsparcie Akcjonariuszy i w ramach procesu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, możliwość przekazywania dodatkowych informacji na temat Spółki i jej podmiotów powiązanych, wybranym podmiotom.
 
Źródło: ES-SYSTEM

Komentarze: