Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-06-13)   LUG

Grupa Kapitałowa LUG S.A. zamknęła 2018 r. wzrostem przychodów o 20 proc.

Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2018 rok. Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły w 2018 roku 170,79 mln zł i były o 20,0 proc. wyższe niż przed rokiem. Zysk brutto na sprzedaży w minionym roku wyniósł 70,72 mln zł i został poprawiony o 14,3 proc. w stosunku do danych sprzed roku. Publikując dane finansowe za rok 2018 pierwszy raz w swojej działalności spółka wzbogaciła raport o sprawozdanie  niefinansowe, których poszczególne elementy pozwolą inwestorom szerzej spojrzeć na działalność firmy i wpływ jaki wywiera ona na otoczenie.

 


 
  • 170,79 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2018 r. i wzrost o 20 proc. r/r;
  • 70,72 mln zł zysk brutto na sprzedaży, wzrost o 14,3 proc. r/r i 4,15 mln zł zysku netto;
  • 41,4 proc. marży na sprzedaży brutto;
  • Wzrost wyniku EBITDA o 28,86 proc. do poziomu 15,85 mln zł.
  • Otwarcie zakładu produkcyjnego w Argentynie i nowa spółka LUG Turkey
  • Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
 

Jestem przekonany, że odpowiedzialny rozwój jest kluczowy do tego, aby budować firmę i tworzyć produkty przyjazne człowiekowi i naturze. Istotny jest dla nas model biznesowy, w którego centrum, a nie na peryferiach, znajdować się będzie odpowiedzialność biznesu wobec ludzi i otoczenia. Dlatego podjęliśmy wyzwanie opracowania raportu niefinansowego, w którym szczegółowe prezentujemy poszczególne elementy naszego otoczenia. Jako pierwsi w branży pokazujemy także analizę ryzyk niefinansowych, których nie tylko jesteśmy świadomi, ale też aktywnie nimi zarządzamy. Dzięki temu jesteśmy odporni na czynniki zewnętrzne i rozwijamy się w sposób zrównoważony – komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 
 
Spadek wskaźników PMI nie zakłócił wyników Grupy
 
Pomimo wysokiego tempa wzrostu PKB i dobrych wyników polskiej gospodarki, w drugiej połowie 2018 roku branża budowlana, do której zaliczana jest działalność spółki, odczuła pierwsze efekty spowolnienia. Słabnące  wskaźniki PMI i zwalniające inwestycje nie przeszkodziły Grupie Kapitałowej LUG w wypracowaniu satysfakcjonujących wyników. Kluczem do finansowego sukcesu okazały się projekty infrastrukturalne oraz dywersyfikacja geograficzna naszych klientów.  
 
Jednym z elementów strategicznych kierunków rozwoju było utrzymanie marży na poziomie powyżej 40 proc. W minionym roku marża brutto na sprzedaży co prawda obniżyła się do poziomu 41,4 proc. (o 2,1pp) w ujęciu r/r, ale i tak przekroczyła określony próg. Grupa poprawiła wynik EBITDA, który w 2018 roku wyniósł 15,85 mln zł, wzrost o 28,9 proc w stosunku do roku 2017. Kolejny rok poprawiona została marża EBITDA, która wyniosła 9,3 proc. (wzrost o 0,6pp w ujęciu r/r). Zysk netto wyniósł w 2018 r. 4,15 mln zł i był o 41,5 proc. niższy niż przed rokiem. Na obniżenie zysku i marży netto miało m.in. wpływ zdarzenie jednorazowe z IV kw. oraz ujemne oddziaływanie różnic kursowych.
 
 
Grupa LUG największym eksporterem w branży oświetleniowej
 
Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było dla nas otwarcie pierwszej zagranicznej fabryki LUG w Argentynie i rozpoczęcie w niej produkcji opraw. Inwestycja ta otwiera nowy etap w ekspansji spółki i strategiczny element zwiększenia przychodów z eksportu do poziomu przekraczającego 75 procent sprzedaży. W tej kwestii nie powiedzieliśmy zresztą ostatniego słowa – dodaje prezes Wtorkowski.
 
W 2018 roku zmieniły się nieznacznie proporcje pomiędzy udziałem sprzedaży w kraju a wynikami osiąganymi poza granicami Polski. Udział eksportu wyniósł 52,3 proc. i był niższy o 4,1pp niż przed rokiem. Wzrost przychodów ze sprzedaży w kraju spowodowany był przede wszystkim finalizacją wielu inwestycji przed końce roku i odwrotna sytuacja na rynkach zagranicznych, gdzie wiele inwestycji uległo przesunięciu na 2019 rok..  Na początku 2019  roku w wynikach finansowych widoczny był jednak powrót tendencji wzrostu udziału eksportu, W 2018 r. przychody z eksportu wzrosły o 11,2 proc. do 89,37 mln zł, podczas gdy przychody krajowe o 31,4 proc. do 81,42 mln zł.
 
 
Sukces prac badawczo-rozwojowych
 
Powodzeniem zakończyły się trwające blisko dwa lata prace badawczo-rozwojowe zespołu R&D LUG. Ich efektem jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia 46 prototypów nowych opraw oświetleniowych, których wiele  z uwagi na nowatorskie rozwiązania technologiczne  zgłoszono jako wzory przemysłowe, celem ochrony własności intelektualnej. W ten sposób spółka realizuje kolejny z celów strategicznych jakim jest innowacyjność wyrażona w tworzeniu produktów i systemów zarządzania oświetleniem.
 
 
Uznanie środowiska
 
Dynamiczny rozwój  naszej Grupy został dostrzeżony i doceniony przez zespoły niezależnych ekspertów, którzy w 2018 roku obsypali LUG nagrodami. Grupa LUG otrzymała statuetkę Byka i tytuł najlepszej spółki rynku NewConnect, otrzymała też prestiżową Nagrodę Gospodarczą Marszałka Województwa Lubuskiego i jako jedna z 21 polskich firm została nominowana do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Po raz czwarty spółka została też wybrana Liderem Lubuskiego Biznesu.
 
 
Konsekwencja w podziale zysku
 
Zarząd Grupy Kapitałowej LUG S.A. mając na uwadze dobrą kondycję finansową firmy przygotował uchwałę rekomendującą wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki. Uchwała zyskała już aprobatę Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej LUG, która pozytywnie zaopiniowała podziału zysku za rok 2018 i wypłatę dywidendy w kwocie 1 007 799,80 zł, czyli 0,14 zł na akcję. Zaproponowano też 12 września 2019 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy, wskazując jako termin wypłaty dywidendy 19 września 2019 roku. Uchwałę musi jeszcze przegłosować Walne Zgromadzenie.
 
 
Źródło: LUG
 

Komentarze: