Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2020-02-07)   LUG

W 2019 r. LUG rósł na rynkach zagranicznych, ale wysoka sprzedaż nie przełożyła się na zysk

Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2019 r. W ostatnich trzech miesiącach minionego roku Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 47,25 mln zł. To spadek o 7,7 proc. w stosunku do wyniku z poprzedniego roku.  Mimo, że to drugi co do wielkości wynik sprzedaży kwartalnej w całej historii firmy, nie przełożył się on jednak na dodatni wynik finansowy.
 
 
 
 
  • Łącznie w całym roku 170,65 mln zł przychodów ze sprzedaży, w stosunku do 170,79 mln zł
    w 2018 r.
  • 47,25 mln zł  przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2019 r. – drugi najlepszy kwartał w historii Grupy LUG
  • 65,43 mln zł zysku brutto ze sprzedaży w 2019 r. i 16,60 mln zł zysku brutto ze sprzedaży w samym IV kw.
  • 5,10 mln zł straty netto  w IV kwartale, w ujęciu narastającym za cały 2019 r. strata netto wyniosła – 4,69 mln zł;
  • 4,88  mln zł wynik EBITDA za ostatnie cztery kwartały i - 1,39 mln zł wyniku EBITDA
    w IV kwartale 2019 r.

 
Na skonsolidowany wynik po 12 miesiącach 2019 roku składa się dwucyfrowy rozwój Grupy LUG na rynkach zagranicznych, na których przychody ze sprzedaży osiągnęły około 15-procentową dynamikę, przy równoczesnym 17-procentowym spadku przychodów ze sprzedaży na rynku polskim. Udział eksportu w strukturze sprzedaży przekroczył w 2019 roku 60%.

 
Skupiamy się na rozwoju na rynkach zagranicznych, dzięki czemu jesteśmy największym polskim eksporterem oświetlenia. Niestety rynek polski nam nie sprzyja. Wyraźne odczuliśmy spowolnienie inwestycji w budownictwie, znacząco bo aż o 80 proc. r/r obniżyła się też wartość przetargów GDDKiA w okresie styczeń – listopad 2019. Internacjonalizacja oznacza wyższe koszty dlatego w kolejnych miesiącach nasze wysiłki będą skupiać się wokół powrotu do wyższych marż – wyjaśnia  Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

 
Zysk brutto na sprzedaży w IV kwartale 2019 r. osiągnął poziom 16,60 mln zł wobec 18,80 mln zł w IV kw. 2018 roku (-11,7% r/r). Po czterech kwartałach 2019 roku zysk brutto na sprzedaży wyniósł łącznie 65,43 mln zł, (- 7,5% r/r ) w stosunku do 70,72 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku. Zysk netto za IV kw. 2019 roku zamknął się stratą w wysokości 5,10 mln zł, wobec -857 tys. zł przed rokiem. W ujęciu narastającym za cały 2019 rok strata netto wyniosła -4,69 mln zł, wobec 4,15 mln zł zysku netto przed rokiem.
 
Marża brutto na sprzedaży w IV kwartale osiągnęła poziom 35,1 proc., wobec poziomu 36,7 proc. w IV kwartale 2018 r.  W całym 2019 roku obniżyła się natomiast o 3,1pp r/r do poziom 38,3 proc. Spadek marży brutto na sprzedaży i zejście poniżej strategicznego celu 40 proc. ma charakter przejściowy i jest podyktowane potrzebą zwiększenia wolumenów sprzedażowych i umocnieniu pozycji negocjacyjnej względem kluczowych dostawców. Pozytywne efekty tych działań spodziewane są na przełomie dwóch pierwszych kwartałów br. kiedy zostaną zrealizowane projekty przesunięte na 2020 rok, a struktura zapasów Emitenta w całości odzwierciedli efekt negocjacji.

Wynik EBITDA w IV kwartale 2019 r. był ujemny i wyniósł  - 1,39 mln zł, natomiast w okresie całego 2019 roku wyniósł on 4,88 mln zł. Marża EBITDA w analizowanym okresie wyniosła -2,9 proc. i była niższa o 14 pp. w porównaniu z IV kwartałem 2018 roku.

Ostateczne wartości danych finansowych opublikowane zostaną 13 lutego br. w  raporcie okresowym za IV kwartał 2019 roku.
 
Tab. 1 Szacunkowe skonsolidowane wyniki IV kwartału 2019 r.
[tys. zł, %, pp] IV kw. 2016 IV ke. 2017 IV kw. 2018 IV kw. 2019 zmiana IV kw.
2019/2018
CAGR
2016-2019
  Przychody ze sprzedaży 34 274,56 39 281,01 51 197,20 47 249,00 -7,7% 11,3%
  Zysk brutto na sprzedaży 13 585,52 18 870,00 18 795,13 16 597,00 -11,7% 6,9%
  Marża brutto na sprzedaży 39,6% 48,0% 36,7% 35,1% -1,6pp  
  EBITDA 4 665,96 5 016,81 5 706,93 -1 393,00 - -
  Marża EBITDA 13,6% 12,8% 11,1% -2,9% -14,1pp  
  Zysk operacyjny 3 377,81 3 713,83 3 652,58 -3 646,00 - -
  Marża operacyjna 9,9% 9,5% 7,1% -7,7% -14,9pp  
  Zysk netto** 1 207,55 2 830,81 -857,34 -5 104,00 - -
  Marża netto 3,5% 7,2% -1,7% -10,8% -9,1pp  
** dla akcjonariuszy jednostki dominującej
 
 
Tab. 2 Szacunkowe skonsolidowane wyniki narastająco za cztery kwartały
[tys. zł, %, pp] I - IV kw. 2016  I - IV kw. 2017 I - IV kw. 2018  I-IV Q 2019 zmiana I - IV kw.
2019/2018
CAGR
2016-2019
  Przychody ze sprzedaży 120 857,00 142 305,00 170 793,00 170 653,00 -0,1% 12,2%
  Zysk brutto na sprzedaży 47 230,00 61 865,00 70 718,00 65 425,00 -7,5% 11,5%
  Marża brutto na sprzedaży 39,1% 43,5% 41,4% 38,3% -3,1pp  
  EBITDA 9 948,00 12 298,00 15 854,00 4 882,00 -69,2% -21,1%
  Marża EBITDA 8,2% 8,6% 9,3% 2,9% -6,4pp  
  Zysk operacyjny 5 495,00 7 261,00 9 011,00 -3 430,00 - -
  Marża operacyjna 4,5% 5,1% 5,3% -2,0% -7,3pp  
  Zysk netto** 3 009,00 7 091,00 4 153,00 -4 686,00 - -
  Marża netto 2,5% 5,0% 2,4% -2,7% -5,2pp  
** dla akcjonariuszy jednostki dominującej

Źródło: LUG

Treści powiązane:Komentarze: