Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2019-02-07)   LUG

W IV kw. 2018 r. LUG uzyskał ponad 50 mln przychodów ze sprzedaży, ale mogło być wiecej

LUG S.A. opublikował szacunkowe wyniki za IV kwartał 2018 roku. W ostatnim kwartale roku spółka wypracowała 50,17 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży  (+27,7% r/r). W ujęciu narastającym przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 169,76 mln zł, przy dynamice +19,3% r/r. Dzięki zrealizowanym projektom, LUG podtrzymał trend wzrostu przychodów notowany od kilkunastu kwartałów. Incydentalne zdarzenie miało jednak istotny wpływ na pozostałe wyniki Grupy wypracowane w ostatnich trzech miesiącach minionego roku.

 
 

 
LUG S.A. przebija poziom 50 mln kwartalnych przychodów ze sprzedaży jednak jednorazowe zdarzenie znacząco wpłynęło na wyniki IV kwartału 2018 r.
  • 50,17 mln zł: przychody ze sprzedaży w IV kw. 2018 r.
  • 17,23 mln zł zysku brutto ze sprzedaży w IV kw.
  • Po wyłączeniu zdarzenia jednorazowego, zysk brutto na sprzedaży wyniósłby 19,39 mln zł.
  • 69,15 mln zł wyniósł zysk brutto na sprzedaży +(11,8% r/r) w ujęciu narastającym za cztery kwartały 2018 roku (wzrost o 15,3% do 71,31 mln zł z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego).
  • 0,7 mln zł straty netto  w IV kwartale (w stosunku do 1,46 mln zł zysku przy wyłączeniu zdarzenia jednorazowego).
  • Pomimo przeciwności cały ubiegły rok zamknął się zyskiem w wysokości 4,31 mln zł.
  • 13,80 mln zł EBITDA (+ 12,2 % r/r) w ujęciu narastającym.


Zysk operacyjny i zysk netto w samym IV kwartale 2018 roku wyniosły odpowiednio 1,16 mln zł (- 68,8 % r/r) oraz -0,7 mln zł (spadek o 124,7% r/r).  Zysk operacyjny narastająco za cztery kwartały 2018 roku wyniósł 6,52 mln zł, notując tym samym spadek dynamiki o 10,2 proc. Zysk netto w ujęciu narastającym w okresie czterech kwartałów 2018 roku uległ obniżeniu o 39,2 proc. i wyniósł 4,31 mln zł. Z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego, zysk operacyjny w IV kwartale 2018 r. wyniósłby odpowiednio 3,31 mln zł (- 10,8% r/r), a zysk netto 1,46 mln zł (- 48,5% r/r); natomiast w całym 2018 r. zysk operacyjny wyniósłby 8,67 mln zł (+19,4% r/r), a zysk netto 6,47 mln zł (-8,8% r/r).
                                                                
W IV kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa LUG wypracowała 17,23 mln zł zysku brutto na sprzedaży, co w zestawieniu z wynikiem 18,87 mln zł w analogicznym okresie roku 2017, oznacza spadek o 8,7 proc. (wzrost o 2,7% do poziomu 19,38 mln zł z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego). Marża brutto na sprzedaży w samym IV kwartale spadła r/r o 13,7pp i osiągnęła poziom 34,3%, wobec poziomu 40,7% marży brutto w całym roku 2018 (spadek r/r o 2,7pp). W przypadku wyłączenia zdarzenia jednorazowego, marża brutto zmniejszyłaby się o 9,4pp, do poziomu 38,6 proc. w IV kwartale 2018 r. i o 1,5pp, do poziomu 42,0 proc. w całym 2018 roku.
 
W ostatnim kwartale roku Grupa Kapitałowa LUG wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 3,65 mln zł (spadek o 27,2% r/r), natomiast w okresie 12 miesięcy 2018 roku wynik EBITDA wzrósł o 12,2% i wyniósł 13,80 mln zł. Bez uwzględnienia zdarzenia jednorazowego, wynik EBITDA osiągnąłby w IV kwartale 2018 r. 5,81 mln zł (wzrost r/r o 15,7%), a w całym 2018 roku 15,95 mln zł (wzrost r/r o 29,7%).
 
 
Co wpłynęło na spadek wyników

W IV kwartale 2018 roku zmagaliśmy się z szeregiem wyzwań, które całkowicie zmieniły warunki realizacji ważnego dla nas kontraktu i miały negatywne przełożenie na nasze wyniki finansowe. W biznesie takie sytuacje się zdarzają, lecz przez 30 lat istnienia firmy dowiedliśmy, że umiemy reagować w takich sytuacjach i dostosowywać się do zmiennych warunków funkcjonowania – komentuje Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.
 
Na spadek wyników w IV kwartale 2018 roku wpływ miało jednorazowe zdarzenie w postaci dużego projektu oświetleniowego, który z powodu splotu niemożliwych do przewidzenia czynników zewnętrznych, zrealizowany został na ujemnej marży.  Wpływ na taki rozwój sytuacji miały takie czynniki jak stała zakontraktowana cena oraz niespodziewane koszty, które  istotnie naruszyły rygorystyczne ramy finansowe projektu. Realizacja niniejszego projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami nie byłaby obarczona tak dużymi spadkami wyników, co obrazują dane liczbowe prezentujące szacunkowe wyniki po wyeliminowaniu negatywnego wpływu zdarzenia jednorazowego. 
 
Grupa Kapitałowa LUG S.A. jest liderem rozwiązań oświetleniowych. O jej stabilnej sytuacji świadczą realizowane projekty badawcze, zgłaszane patenty i zaproszenie do elitarnego grona członków Światowego Forum Gospodarczego. Wpływ kontraktu na sytuację wyników finansowych ma charakter incydentalny, a kondycja Grupy Kapitałowej LUG S.A. w przyszłych okresach jest stabilna.
 
Pomimo słabszego wyniku w IV kwartale, nasza kondycja finansowa jest stabilna, a my mamy wiele pomysłów na dalszy rozwój i powrót do satysfakcjonujących poziomów zysku. Dowodem tego jest nasz obecny pipeline projektów - wykaz projektów oraz dywersyfikacja ryzyka związanego z opóźnieniami projektów realizowanych w Europie, na rzecz kontraktów zawieranych na rynkach Bliskiego Wschodu. Dodatkowo naszą przewagę konkurencyjną będą wzmacniać premiery kilku produktów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju portfolio rozwiązań z zakresu Smart Lightingu – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski.


Tab. Szacunkowe skonsolidowane wyniki IV kwartału 2018 r.
 
[tys. zł, %, pp] IV kw. 2015 IV kw. 2016 IV kw. 2017 IV kw. 2018 zmiana IV kw.
2018/2017
CAGR
2015-2018
IV kw. 2018* zmiana IV kw.
2018/2017*
CAGR
2015-2018*
 Przychody ze sprzedaży 31 404,87 34 274,56 39 281,01 50 167,00 27,7% 16,9% 50 167,00 27,7% 16,9%
 Zysk brutto na sprzedaży 12 895,60 13 585,52 18 870,00 17 226,00 -8,7% 10,1% 19 382,00 2,7% 14,5%
 Marża brutto na sprzedaży 41,1% 39,6% 48,0% 34,3% -13,7pp   38,6% -9,4pp  
 EBITDA 3 236,99 4 665,96 5 016,81 3 650,00 -27,2% 4,1% 5 806,00 15,7% 21,5%
 Marża EBITDA 10,3% 13,6% 12,8% 7,3% -5,5pp   11,6% -1,2pp  
 Zysk operacyjny 2 535,34 3 377,81 3 713,83 1 158,00 -68,8% -23,0% 3 314,00 -10,8% 9,3%
 Marża operacyjna 8,1% 9,9% 9,5% 2,3% -7,1pp   6,6% -2,8pp  
 Zysk netto** 1 727,03 1 207,55 2 830,81 -698,00 -124,7% -173,9% 1 458,00 -48,5% -5,5%
 Marża netto 5,5% 3,5% 7,2% -1,4% -8,6pp   2,9% -4,3pp  
 
* wyniki po wyeliminowaniu negatywnego wpływu zdarzenia jednorazowego
** dla akcjonariuszy jednostki dominującej

 
 
Tab. Szacunkowe skonsolidowane wyniki  narastająco za IV kwartały 2018 r.
 
[tys. zł, %, pp] IV kw. 2015 IV kw. 2016 IV kw. 2017 IV kw. 2018 zmiana IV kw.
2018/2017
CAGR
2015-2018
IV kw. 2018* zmiana IV kw.
2018/2017*
CAGR
2015-2018*
Przychody ze sprzedaży 109 581,00 120 857,00 142 305,00 169 762,00 19,3% 15,7% 169 762,00 19,3% 15,7%
Zysk brutto na sprzedaży 39 924,00 47 230,00 61 865,00 69 149,00 11,8% 20,1% 71 305,00 15,3% 21,3%
Marża brutto na sprzedaży 36,4% 39,1% 43,5% 40,7% -2,7pp   42,0% -1,5pp  
EBITDA 8 360,00 9 948,00 12 298,00 13 797,00 12,2% 18,2% 15 953,00 29,7% 24,0%
Marża EBITDA 7,6% 8,2% 8,6% 8,1% -0,5pp   9,4% 0,8pp  
Zysk operacyjny 4 753,00 5 495,00 7 261,00 6 517,00 -10,2% 11,1% 8 673,00 19,4% 22,2%
Marża operacyjna 4,3% 4,5% 5,1% 3,8% -1,3pp   5,1% 0,0pp  
Zysk netto** 3 805,00 3 009,00 7 091,00 4 312,00 -39,2% 4,3% 6 468,00 -8,8% 19,3%
Marża netto 3,5% 2,5% 5,0% 2,5% -2,4pp   3,8% -1,2pp  
 
* wyniki po wyeliminowaniu negatywnego wpływu zdarzenia jednorazowego
** dla akcjonariuszy jednostki dominującejPrezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą̨ ulec zmianie. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2018 roku zostanie opublikowany 12 lutego 2019 r.
 
Źródlo: LUG
 

Treści powiązane:Komentarze:

Advertisement