Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2024-05-30)   LUG

Wyniki LUG S.A. za I kw. 2024 odzwierciedlają sytuację gospodarczą w Europie

Grupa Kapitałowa LUG S.A. zakończyła pierwszy kwartał roku skonsolidowanymi przychodami na poziomie 46,82 mln zł, wobec 62,15 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 18,85 mln zł względem 25,13 mln zł w I kwartale 2023 roku (-25% r/r). Poziomu marży brutto na sprzedaży został utrzymany na poziomie 40,3%. W pierwszym kwartale 2024 r. Grupa odnotowała 0,97 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. br. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej.

 
 
 
  • 46,82 mln zł przychodów w I kwartale 2024 roku ( -24,7% r/r) i 18,85 mln zł zysku brutto ze sprzedaży w I kw. (-25% r/r). Marża brutto na sprzedaży wyniosła w I kw. 40,3 proc. pozostając na strategicznie wyznaczonym poziomie przekraczającym 40 proc.
  • 1,3 mln zł wyniku EBITDA w I kwartale roku (-73,6% r/r). Marża EBITDA wyniosła w I kw. 2024 roku 2,8 proc. (- 5,1 p.p. r/r);
  • 0,97 mln zł straty netto w I kw. br. wobec zysku w kwocie 0,93 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.
 

Zysk operacyjny w I kwartale 2024 roku wyniósł -1,62 mln zł w stosunku do 1,99 mln zł w I kwartale 2023 roku. Skonsolidowany wynik EBITDA w I kwartale bieżącego roku wyniósł 1,30 mln zł, co jest poziomem o 73,6 proc. niższym niż w I kwartale 2023 roku. Marża EBITDA wyniosła w I kw. 2024 roku 2,8 proc. i była o 5,1 p.p. niższa rok do roku.  Strata netto w okresie styczeń – marzec 2024 wyniosła 0,97 mln zł wobec zysku na poziomie 0,93 mln zł w I kwartale 2023 roku (-204,3% r/r). Marża zysku netto spadła do poziomu -2,1%. W danych finansowych za I kwartał br. uwzględniono przychody zrealizowane w ramach drugiego kontraktu na „Dostawę nowych opraw oświetleniowych w technologii LED” dla Miasta Stołecznego Warszawy, które w analizowanym okresie wyniosły 5,74 mln zł.
 
Wyniki I okresu rozliczeniowego odzwierciedlają koniunkturę rynkową sektora publicznego i przemysłowego w całej Europie będącego rynkiem docelowym Grupy Kapitałowej LUG S.A. Na ujemną dynamikę kwartalnych przychodów wpływało szereg czynników, spośród których kluczowe są warunki makroekonomiczne oraz ściśle powiązana z nimi niska aktywność inwestycyjna na rynkach europejskich. Wybory samorządowe oraz oczekiwanie na środki z KPO w Polsce, przełożyły się na niską aktywność postępowań w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”.
 
Sytuacja na rynku budownictwa i elektrotechniki stopniowo pogarszała się już w minionych kwartałach, a umiejscowienie branży oświetleniowej w końcowym etapie inwestycyjnym sprawiło, że realne pogorszenie warunków prowadzenia biznesu dotknęło Grupę LUG relatywnie późno. Branża oświetleniowa zawsze odczuwa decyzje rynków z lekkim opóźnieniem. Grupa LUG przewiduje, że w kolejnych kwartałach, wraz z uruchomieniem funduszy unijnych i dystrybucji środków w ramach regionalnych programów operacyjnych, wzrośnie aktywności inwestycyjna JST i firm.
 
Odczyty globalnego wskaźnika PMI wskazują, że Europa pozostaje w strefie pełzającego rozwoju gospodarczego. Recesja na rynkach europejskich przekłada się na przesunięcie w czasie decyzji inwestycyjnych w przemyśle.

 

- Czekamy na decyzję Europejskiego Banku Centralnego o obniżce stóp procentowych. Taka decyzja może być impulsem do ożywienia aktywności inwestycyjnej w Europie – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej LUG S.A.

 
Perspektywa rynku oświetlenia
 
Potencjał wzrostu branży oświetleniowej jest znaczący za sprawą polityki energetycznej Polski i Europy oraz rosnącym cenom energii elektrycznej, które wpływają na poszukiwanie niskoemisyjnych rozwiązań we wszystkich dziedzinach gospodarki. Trendy te wraz z pozytywnymi przemianami w zakresie zrównoważonego rozwoju długofalowo pozytywnie oddziałują na europejski rynek profesjonalnego oświetlenia. W latach 2023 – 2028 prognozowana stopa wzrostu europejskiego rynku oświetlenia LED (CAGR) wyniesie 10,7% z wynikiem 37,9 miliarda dolarów USD na koniec 2028 roku. Rozwój rynku oświetlenia LED jest odpowiedzią na potrzeby coraz bardziej świadomych społeczeństw, instytucji i organów państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Źródo: LUG

Treści powiązane:Komentarze: