Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2021-05-12)   LUG

Wyniki LUG w I kw. 2021 pod wpływem szoków popytowych i podażowych na komponenty

LUG S.A., czołowy producent rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował szacunkowe wyniki za I kwartał 2021 roku. W pierwszym okresie rozliczeniowym roku, przychody ze sprzedaży wyniosły 37,53 mln zł i były niższe o 17,3 procent względem analogicznego okresu ubiegłego roku, który był rekordowy pod względem wypracowanych przychodów. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 10,51 mln zł względem 18,28 mln zł (-42,5% r/r) w analogicznym okresie 2020 r. Na pogorszenie wyników finansowych wpływ miały m.in. niezależne od Emitenta długookresowe opóźnienia w dostawach komponentów i wzrost cen tychże komponentów, który dotyczył m.in. aluminium, przewodów miedzianych, blachy stalowej oraz komponentów elektronicznych oraz wzrosty cen transportu.

 
•    37,53 mln zł przychody ze sprzedaży
•    10,51 mln zł zysku brutto ze sprzedaży
•    0,78 mln zł zysku netto i 3,15 mln zł wyniku EBITDA
•    Wzrost cen po szoku popytowym w wyniku odmrażania gospodarek

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LUG S.A. w I kwartale wyniósł 769,6 tys. zł względem 1 911,73 tys. zł w ub.r., natomiast marża netto uległa obniżeniu o 2,2 pp. w stosunku do wyniku z I kw. 2020 roku i osiągnęła poziom 2,1%. Emitent wypracował zysk operacyjny na poziomie 570,7 tys. zł względem 1 104,8 tys. zł przed rokiem. Struktura zysku operacyjnego znalazła odzwierciedlenie w poziomie marży operacyjnej, która w omawianym okresie wyniosła 1,5 procent i była o 0,9 pp. niższa niż w I kwartale 2020 roku. Wynik EBITDA wyniósł 3,15 mln zł, co jest poziomem o 7,6% niższym niż przed rokiem. Marża EBITDA wyniosła w I kw. br. 8,4% i była o 0,9 pp. wyższa rok do roku w efekcie rozliczenia amortyzacji na poziomie 2,57 mln zł względem 2,3 mln zł przed rokiem.
 
Na wyniki finansowe Grupy LUG w pierwszych trzech miesiącach roku istotny wpływ miały szoki popytowe i podażowe na rynkach komponentów, które spowodowały długookresowe opóźnienia w dostawach komponentów, a tym samym ograniczenie spodziewanych przychodów. Sytuacja ta wpłynęła na opóźnienia realizacji kilku dużych projektów infrastrukturalnych zaplanowanych na pierwsze trzy miesiące roku. Ponadto pandemia wywołała chaos w transporcie morskim i kolejowym. Pierwszym z nich przewożone jest aż 80 proc. towarów na świecie. W marcu koszt wysyłki jednego kontenera wzrósł ponad czterokrotnie z 1040 dolarów amerykańskich do 4250 za kontener [1]. Na wzrost cen transportu morskiego podwyżką cen odpowiedział transport kolejowy.

 
Kilka czynników wprost przełożyło się na wynik finansowy naszej Grupy w I kwartale roku. Pierwszym z nich był gwałtowny wzrost popytu na komponenty związany ze stopniowym odmrażaniem wielu branż przemysłu, co przełożyło się na wzrost ich cen. Drugi to niespodziewany, bo aż 30 procentowy wzrost kosztów transportu morskiego, co równie konsekwentnie zwiększyło popyt na transport kolejowy i stymulowało wzrost kosztów. Dodatkowym elementem destabilizującym nasze dostawy komponentów była blokada Kanału Sueskiego w marcu 2021 roku, w wyniku której zostaliśmy zmuszeni do skorzystania z drogiego transportu lotniczego – tłumaczy Jakub Wtorkowski, Dyrektor ds. finansów strategicznych i ryzyk.

Dobre perspektywy na kolejne kwartały
 
Pozytywnym zdarzeniem w I kwartale 2021 roku było podpisanie kontraktu na modernizację oświetlenia infrastrukturalnego z Miastem Stołecznym Warszawa, w ramach którego należąca do Grupy Kapitałowej spółka LUG Light Factory dostarczy ok. 38,5 tys. opraw oświetleniowych zaprojektowanych specjalnie dla stolicy Polski. Wartość podstawowego kontraktu wynosi ponad 32,08 mln zł brutto i może zostać powiększona o kolejne 5 mln zł brutto. Kontrakt będzie realizowany w 2021 i 2022 roku.  Nowe oprawy będą na ulicach stolicy instalowane etapami, a ostatnia partia powinna pojawić się w grudniu 2022 roku.

 
 Wielokrotnie podkreślałem, że kontrakt na wymianę oświetlenia Stolicy to dla nas prawdziwy zaszczyt. Obecnie realizujemy etapy związane z projektowaniem opraw, certyfikacją, projektami fotometrycznymi oraz systemem do inwentaryzacji i wszystko idzie zgodnie z planem.  W pierwszym kwartale pozyskaliśmy także kilka innych dużych projektów infrastrukturalnych dla mniejszych JST. Dlatego też po trudnym początku roku sądzę, że kolejne okresy będą bardziej stabilne – mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.
 
LUG podejmuje konkretne kroki w celu łagodzenia wpływu czynników związanych z kosztami transportu i cenami komponentów na wyniki finansowe grupy kapitałowej. Jednym ze wspomnianych działań jest decyzja o podniesieniu cen produktów w asortymencie LUG, która wejdzie w życie z początkiem czerwca br. – dodaje.
 
Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane 13 maja w raporcie okresowym za I kwartał 2021 roku.
 

 [1] Źródło: Blokada Kanału Sueskiego pogłębi ogromne problemy transportu w czasie pandemii, Forsal.pl, 26 marca 2021 r.
 

Treści powiązane:Komentarze: