Wydarzenia branżowe | Wydarzenia  (2017-08-24)   ES-SYSTEM

Wyniki finansowe Grupy ES-SYSTEM za I półrocze 2017 roku

Grupa ES-System opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku. ES-System odnotował skokowy dwucyfrowy wzrost przychodów, przyspieszenie sprzedaży krajowej, umocnienie pozycji w eksporcie oraz zwiększone zyski.

 
Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM
- W I półroczu br. ES-SYSTEM umocniła pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą, odnotowując aż dwucyfrowy wzrost przychodów. Sprzedaż krajowa wzrosła o 15,8% w II kwartale 2017 roku, przy znaczącym wzroście sprzedaży eksportowej o 20% r/r w I kwartale br., i aż o 40% r/r w II kwartale 2017 roku. Poprzez poszerzanie oferty o innowacyjne rozwiązania oświetleniowe – w szczególności w technologii LED – chcemy nadal kontynuować wzrost sprzedaży naszych produktów. Liczymy na dalsze dwucyfrowe wzrosty w 2017 roku – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM.


Skokowy dwucyfrowy wzrost przychodów
 
Przychody ze sprzedaży zrealizowane w II kwartale br. wyniosły 51,1 mln zł i były wyższe o 20,5% r/r, co wynika z poprawy obrotów w kraju, przy jednoczesnych wzrostach sprzedaży zagranicznej. Narastająco przychody Grupy wzrosły o 11% r/r do poziomu 92,2 mln zł. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w I półroczu 2017 roku wyniosła 37,7% i była wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku o 0,9 p.p. r/r.


 
W tys. zł II kw. 2017 II kw. 2016 Zmiana % I pół. 2017 I pół. 2016 Zmiana %
  Przychody ze sprzedaży 51 114 42 424 20,5% 92 197 83 064 11%
  Kraj 39 000 33 665 15,8% 69 042 65 160 6%
  Eksport 12 114 8 758 38,3% 23 154 17 904 29,3%
  EBIT 3 617 328 1003,8% 4 215 -822 612,9%
  EBITDA 5 831 2 462 136,9% 8 619 3 450 149,8%
  Zysk netto 3 323 244 1260,1% 4 054 -228 1876,7%
 
 
Hossa na rynku oświetleniowym w kraju, wzrosty w kluczowych segmentach rynku
 
W II kwartale 2017 roku Grupa ES-SYSTEM przyśpieszyła sprzedaż krajową i zanotowała przychody na poziomie 39 mln zł, tj. 15,8% wzrostu r/r, co jest następstwem dobrej koniunktury w budownictwie. Narastająco w I półroczu sprzedaż w kraju wzrosła do poziomu 69 mln zł, czyli o 6% r/r.
 
W ujęciu segmentowym w II kwartale br. oświetlenie architektoniczne zanotowało wzrost sprzedaży o 22,7% r/r, co jest pochodną realizacji kluczowych projektów, takich jak: centrum biurowo-konferencyjne Nowa Formiernia w Łodzi, budynek biurowy Ministerstwa Obrony Narodowej, modernizacja Galerii Handlowej Targówek czy biurowca Pryzmaty w Warszawie. W I półroczu br. segment ten wzrósł o 4,9% r/r. W oświetleniu zewnętrznym w II kwartale 2017 roku nastąpił wzrost sprzedaży o 40% r/r, co jest efektem realizacji, m.in.: oświetlenia ulicznego w Szczecinie, Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie czy iluminacji galerii Wroclavia. Narastająco segment ten wzrósł o 21,5% r/r. W oświetleniu przemysłowym w II kwartale 2017 roku sprzedaż nieznacznie spadła, tj. o 1,3% r/r, natomiast w I półroczu br. segment ten odnotował wzrost o 2,2% r/r. Realizacje przemysłowe ES-SYSTEM to m.in.: oświetlenie górnicze w Kopalni Bogdanka i modernizacja LED Hali Kronopol w Żarach. W oświetleniu awaryjnym w II kwartale br. sprzedaż wzrosła o 7,4% r/r, a w całym I półroczu o 7,9% r/r.
 
Dostosowując ofertę Grupy do rosnącego zapotrzebowania na realizację zintegrowanych inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, w 2017 roku wydzielono nowy segment pod nazwą sterowanie. W II kwartale br. nastąpił wzrost sprzedaży elementów sterowania o 55,5% r/r. W I półroczu 2017 roku segment ten zanotował wzrost o 18,8% r/r. Przykładowa realizacja spółki w tym segmencie to Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie i Galeria Wroclavia.
 
 
ES-System umacnia pozycję w Europie
 
Sprzedaż zagraniczna po 20% wzroście w I kwartale 2017 roku, w II kwartale br. wystrzeliła w górę o blisko 40% r/r i ukształtowała się na poziomie 12,1 mln zł. Narastająco wyniosła ona 23,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5,3 mln zł w porównaniu do I półrocza 2016 roku. Sprzedaż eksportowa w I półroczu br. stanowiła 25,1% całości sprzedaży, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku było to 21,6%.
 
- W 2017 roku umocniliśmy swoją pozycję na rynku Unii Europejskiej, gdzie sprzedaż ukształtowała się na poziomie 13,2 mln zł, co oznacza 10% wzrost r/r. Największy procentowy wzrost – 88% r/r odnotowaliśmy w sprzedaży do Azji i na Bliski Wschód – mówi Prezes ES-SYSTEM.
 
W ujęciu segmentowym, struktura sprzedaży za granicą pokazuje silną pozycję ES-SYSTEM w architekturze, oświetleniu przemysłowym i zewnętrznym, gdzie spółka odnotowała dwucyfrowe wzrosty w II kwartale 2017 roku.
 
W II kwartale 2017 roku spółka zakończyła lub kontynuowała realizację m.in.:
  • Al Khorayef Tower w Al Khobar – Arabia Saudyjska
  • Magazyny Gruppo Lillo w Rzymie – Włochy
  • New hospital Chirec Delta w Brukseli – Belgia
  • Biurowiec Goncelin w Marsylii – Francja
  • Centrum handlowe Sun Plaza w Bukareszcie – Rumunia
  • Hala lodowa Rumbulas Sporta Centrs w Rydze – Estonia
 
 
70% sprzedaży Grupy to innowacyjne rozwiązania LED
 
Sprzedaż rozwiązań w technologii LED w I półroczu 2017 roku stanowiła 68,7% całkowitych przychodów ze sprzedaży spółki, tj. 63,3 mln zł, wobec 59,7% udziału, tj. 48,8 mln zł w I półroczu 2016 roku. Narastająco Grupa zanotowała wzrost udziału w sprzedaży produktów LED w kraju do 67,7% z 56% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Procentowy udział sprzedaży produktów LED w eksporcie spadł do 72% z 74% w analogicznym okresie 2016 roku, natomiast wartościowo sprzedaż produktów LED za granicą wzrosła o 35% r/r do poziomu 16,7 mln zł.
 
 
Zyski w górę zgodnie z założeniami
 
Zysk operacyjny w II kwartale 2017 roku wyniósł 3,6 mln zł. Narastająco Grupa odnotowała 4,2 mln zł EBIT, pochodna wzrostu sprzedaży w kraju i za granicą, wobec straty w wysokości 0,8 mln zł w I półroczu 2016 roku. Marża EBIT na koniec czerwca br. wyniosła 4,6%. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w I półroczu br. wyniósł 0,4 mln zł, wobec straty w wysokości 1,7 mln zł w 2016 roku, co oznacza poprawę wyniku o 2,1 mln zł r/r. Pozytywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w I półroczu br. to m.in.: efekt rozwiązania rezerw na należności w ES-SYSTEM S.A. (w wysokości 0,3 mln zł) oraz odwrócenia odpisów aktualizujących wartość zapasów (w wysokości 0,3 mln zł). W I półroczu 2016 roku Grupa poniosła jednorazowe koszty odpisów aktualizujących wartość należności i zaliczek, które obniżyły bazę dla porównania wyników.
 
Narastająco Grupa po I półroczu br. zanotowała zysk netto w wysokości 4,1 mln zł wobec straty w wysokości 0,23 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku.
 
 
Dobra koniunktura, perspektywa poprawy wyników sprzedaży krajowej
 
W oparciu o wyniki I półrocza 2017 roku, perspektywy branży, poziom zamówień i założenia sprzedaży, Zarząd ma nadzieję na kilkuprocentowy wzrost wyniku sprzedaży krajowej w III kwartale 2017 roku w stosunku do III kwartału 2016 roku.
 
- Dobra koniunktura z I półrocza br. powinna utrzymać się również w drugiej części roku. Zakładamy dalszy rozwój na rynku krajowym w dotychczasowych segmentach działalności. Od początku 2017 roku skupiamy się na promocji nowej innowacyjnej generacji rozwiązań LED o nazwie CIRCADIAN, które wpływają na okołodobowy rytm życia człowieka dzięki zastosowaniu technologii „Human Centric Lighting”. Oprawy te znajdują zastosowanie m.in.: w budownictwie kubaturowym i pomieszczeniach o ograniczonym dostępie do światła słonecznego takich jak: sale szpitalne, biura oraz centra handlowe – mówi Prezes Gawrylak.
 
Po okresie skokowych wzrostów sprzedaży zagranicznej w I półroczu br. Zarząd oczekuje stabilizacji sprzedaży w III kwartale 2017 roku. Na IV kwartał 2017 roku planowany jest udział w targach Light Middle East w Dubaju oraz w jednej z najważniejszych konferencji oświetleniowych na świecie, tj. PLDC w Paryżu. Nowa Spółka ES-SYSTEM Lighting UK Ltd będzie uczestnikiem targów LUXLIVE 2017 w Londynie, na których pojawią się kluczowe biura architektoniczne i lighting designerskie z całego świata.
 
Łączna wartość planowanych inwestycji w 2017 roku wynosi 9 mln zł, z czego dotychczas wydano 4,9 mln zł. Dotyczy to przede wszystkim nakładów na nowe maszyny oraz urządzenia w zakładach produkcyjnych. ES-SYSTEM planuje dalszy znaczący rozwój zaplecza technologicznego Grupy.
 
Źródło: ES-System

Treści powiązane:Komentarze:


Advertisement